Startseite

Übersicht

Hier können Sie Lippisch Platt lernen:
www.lippischplatt.de


Impressum

Einfach Lippisch Platt

De Unnerschrift

Jüsken hät eunen Scheck kreijet un goht domie teo´er Sparkasse. Heu lächt den Scheck up´en Tresen un sächt: „Hür bidde, giff müi hunnert Euro.“ De Kassierer sächt: „Keun Problem, bidde hür unnerschrüiben!“ Jüsken wärt wohne un sächt: „Eck unnerschrüibe nicks!“ „Dänn gifft et auk keun Geld.“ Jüsken nimmt süinen Scheck un sächt: „Dänn goh eck domie teo de Volksbank.“
„Hür bidde, giff müi hunnert Euro.“ De Kassierer sächt: „Bidde hür unnerschrüiben!“ Os dänn Jüsken sächt, dat heu nicks unnerschtüibet, do sprink de Kassierer achtern Tresen her un schleut Jüsken links un rächts eunen achter de Auern. Jüsken es seo verdaddert, dat heu unnerschrüibet un auk süin Geld kreijet. Eun paar Dage later dreppet Jüsken de Kassierer van de Sparkassen, de frogt: „No Jüsken häst diu düin Geld van´ne Volksbank kreijet?“ „Jo, dat häbbe eck wal.“ „Un häst diu nicks unnerschrüiben?“ „Doch, öbber de hät müi dat vell bätter verklort!“