Startseite

Übersicht

Hier können Sie Lippisch Platt lernen:
www.lippischplatt.de


Impressum

Einfach Lippisch Platt

Rezept för´n Lippsken Pickert                         

Diu briukst:

1 kg Mäll, 1 kg graute Katuffeln, 1,5 Würfel Gest, 2 Eteleppel Solt, 1 Teuleppel Sucker, 200g bet 300g Rosüinen, 5 Eujjer,  250 ml Melke un Ölje teon Backen

För den Vörduig moßt diu de Gest kleun maken un harin in eune kleune Schalen giewen. Doteo eun  Teuleppel Sucker und seon bettken liwwewarme Melke. Ollet teohauperöhrn un de Scholen an´n warmen Eorte stellen.
Denn de Katuffeln strieken un dono de Katuffeln met´n Rüifuisen rüiwen. Niu Mäll, Ejjer, Rosüinen, Melke, Solt un de ansett´t Gest doteo giwen. Ollet geot rohr´n.
Den Pott niu wedder seo lange an´n warmen Eorte stellen bät sick de Duig verduwwelt hat, dat kann seo eune Stunne diuwern.

Denn de Pannen met´n Ölje up´n Oben setten un denn den Duig in Pottscheonen in´ne Pannen giewen. Seo lange backen bet de Pickerts briune sin.

Niu kann et lausgeon, teo´n Pickert passet ann´n bästen geote Bottern, Sappbotter, Roiwensapp eoder auk lippske Lewwerwost. Un doteo  eune heute Tassen Baunenkaffe.

De Pickert, de schmecke auk kaule, öwwer heu läßt sick auk geot wier upwärm´n. Geon Appetit!